postheadericon Firma ELEKTRAL oferuje:

- us?ugi cynkowania ogniowego, zanurzeniowego elementw stalowych (wanna o wymiarach 3.10 x 1.60 x 0,60 m)

Podstawowym produktem zak?adu s? bednarki i druty ocynkowane oraz:

- ta?my, k?towniki i ceowniki perforowane, ocynkowane,

- osprz?t odgromowy - kompletny, ocynkowany ogniowo o galwanicznie, oraz miadziany - na zamwienie,

- uziomy, iglice i maszty odgromowe - ocynk ogniowy.

Cynkowanie ogniowe ma bardzo du?e zalety z uwagi na trwa?? odporno?? na korozj?.

Ca?o?? osprz?tu odgromowego wykonano w oparciu o obecnie obowi?zuj?c? norm?: PN-EN 50164-1:2009

"Elementy urz?dzenia piorunochronnego (LPS) -- Cz??? 1: Wymagania stawiane elementom po??czeniowym"

 

BEDNARKI:

       - Wykonane wed?ug normy PN-EN 50164-2:2009

           (Elementy urz?dzenia piorunochronnego (LPC) -- Cz??? 2: Wymagania dotycz?ce przewodw i uziomw),

       - Wszystkie rodzaje bednarek stosowane i wymagane obecnie w energetyce cynkujemy we s?asnej cynkowni.

            Pow?oka cynku, ktr? uzyskujemy mie?ci si? w granicach 80-120 mikronw,

       - Wymogi w/g normy 70 mikronw (500g/m2)

       - Jako materia? wsadowy u?ywamy bednark? czarn? ze stali gor?cowalcowanej w gat. ST3SX lub S235JR, klasa I:

               => o du?ej granicy plastyczno?ci - ?rednio Re (Mpa) - 345

               => o du?ej ganicy wytrzyma?o?ciowej - ?rednio Rm (Mpa) - 470

 

Bednarki czarne pochodz? wy??cznie z wiarygodnych ?rde?, posiadaj? atest oraz w???ciwe parametry wytrzyma?o?ciowe (dopuszczalne Si - max 0.03%).

Maj?c na uwadze przeznaczenie, stwierdzamy z ca?? odpowiedzialno?ci?, ?e nasze bednarki s? ocynkowane w?a?ciwie, oznacza to ca?kowity brak p?kni?? oraz odpryskw przy prbie zginania.

Kr?gi bednarek ocynkowanych wynosz? ?rednio 50 kg, ka?dy jest dok?adnie pakowany i metkowany z podaniem nazwy, wymiarw i wagi w/g systematycznie legalizowanej wagi elektronicznej.

Wi?ksze ilo?ci bednarki pakowane s? w paczki +/- 20 kr?gw na palecie, spi?te ta?m? stalow? ocynkowan? w dwch miejscach co daje ??czn? wag? +/- 1 tona.

 

DRUTY:

      - Wykonane wed?ug normy PN-EN 50164-2:2009

           (Elementy urz?dzenia piorunochronnego (LPC) -- Cz??? 2: Wymagania dotycz?ce przewodw i uziomw)

       - Jako materia? wsadowy u?ywamy drutw, ktre zakupujemy od sprawdzonych dostawcw,

           Jest to walcwka gor?cowalcowana mi?kka o gatunku stali ST1X lub SAE 1006,

       - Pow?oka cynku, ktr? uzyskujemy po ocynkowaniu wynosi od 70 do 120 micronw,

       - Wymogi w/g normy 70 mikronw (500g/m2),

 

Ka?da dostawa drutw zaopatrzona jest w atest, a sam materia? przedmiotowy posiada w???ciwe parametry chemiczne i wytrzyma?o?ciowe co wyklucza p?kni?cia pow?oki cynkowej przy prbie zginania.